lich truc tiep bong da hom nay Các vấn đề và biện pháp đối phó trong quá trình thực hiện chế độ kế toán chính phủ

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich truc tiep bong da hom nay Các vấn đề và biện pháp đối phó trong quá trình thực hiện chế độ kế toán chính phủ

lich bong da anh

Tóm tắt: Hệ thống kế toán chính phủ mới nhất của Trung Quốc đã bắt đầu được thực hiện đầy đủ. Do đó, các cơ quan quản lý phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hệ thống mới, chuẩn hóa quy trình thực hiện kế toán mới trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị, phân loại các mối liên hệ giữa hệ thống mới và cũ, thiết lập tài khoản kế toán mới và thực hiện các yêu cầu của hệ thống kế toán mới của chính phủ càng sớm càng tốt.


Từ khóa: hệ thống kế toán chính phủ; thực hiện; vấn đề; chiến lược


1. Sự phát triển của hệ thống kế toán chính phủ


Hệ thống kế toán chính phủ ban đầu ở nước ta được hình thành từ năm 1988 và là hệ thống kế toán dựa trên chế độ thực nhận và thu chi. Hệ thống kế toán mới của chính phủ dựa trên cơ sở này, thông qua việc liên tục đổi mới và tối ưu hóa "Chuẩn mực kế toán cho các tổ chức công" năm 2012 và "Hệ thống kế toán đơn vị hành chính" năm 2013, và nó sẽ được thực hiện đầy đủ trong các cơ quan hành chính và nhà nước vào năm 2019 . Hệ thống kế toán mới nhấn mạnh đến "chức năng kép, cơ sở kép và báo cáo kép", điều này làm cho hệ thống kế toán chính phủ của Trung Quốc trở nên hoàn hảo hơn, hoạt động hợp lý và khoa học hơn. Việc cải cách hệ thống kế toán mới của chính phủ đã tách biệt phù hợp giữa kế toán tài chính và kế toán ngân sách, nhưng mô hình kết nối giữa hai hệ thống này vẫn không thay đổi, điều này có tác dụng tăng cường quan trọng đối với cả quản lý tài sản và quản lý ngân sách. Đồng thời, hệ thống mới đã có nhiều nỗ lực hơn trong việc thống nhất hệ thống kế toán và cải thiện khả năng so sánh của thông tin kế toán trong các cơ quan hành chính. Ngoài ra, hệ thống mới còn áp dụng phương pháp kế toán dồn tích, giúp cải thiện hơn nữa độ chính xác của thông tin kế toán.


2. Các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thiết lập và thực hiện hệ thống kế toán mới của chính phủ


(1) Hệ thống kế toán mới của chính phủ đã thay đổi rất nhiều và nhân viên tài chính gặp khó khăn trong việc thích nghi


Kế toán chính phủ mới có chức năng kép là kế toán tài chính và kế toán ngân sách, và có những thay đổi lớn đối với hệ thống tài chính ban đầu. Kế toán tài chính áp dụng một hệ thống dồn tích, bao gồm năm yếu tố tài sản, nợ phải trả, tài sản ròng, thu nhập và chi phí; kế toán ngân sách áp dụng hệ thống thực hiện thanh toán, bao gồm ba yếu tố thu ngân sách, chi ngân sách và cân đối ngân sách, cơ sở kế toán và các yếu tố Các khía cạnh là rất khác nhau. Ví dụ, kế toán đầu tư vốn cổ phần dài hạn, tài sản cố định, tài sản vô hình, chi phí trả trước (được phân bổ) và các đối tượng khác đã thay đổi rất nhiều, và nhân viên tài chính có thể không nắm được hệ thống kế toán mới và không đủ hiểu biết, do đó chúng không thể được sử dụng một cách chính xác.


(2) Công việc liên kết giữa hệ thống mới và cũ không được thực hiện


Trong quá trình thực hiện chế độ kế toán mới, nhiều đơn vị chưa sắp xếp theo chế độ kế toán mới của Chính phủ, chưa hiểu hết những thay đổi của chế độ mới, chưa chuẩn bị cho việc thanh lọc tài khoản cũ nên đã thực hiện việc nhập liên thông giữa môn mới và môn cũ, dẫn đến việc chuyển đổi giữa môn mới và môn cũ có sự nhầm lẫn, một số mục không yêu cầu hạch toán đã không được tính toán theo đúng yêu cầu của hệ thống mới, dẫn đến việc đơn vị chưa kết nối được giữa hệ thống kế toán cũ và mới. Khi chuyển đổi hệ thống mới và cũ, có thể xảy ra một số tình huống chưa được quy định cụ thể trong quy định về sự hội tụ của hệ thống kế toán mới và cũ. về các đặc điểm và tiêu chuẩn của kế toán chính phủ. Quyền tự chủ lớn hơn của nhân sự tài chính cũng sẽ dẫn đến sự kết nối không đầy đủ giữa hệ thống mới và hệ thống cũ.


(3) Kế toán song song đòi hỏi nhân viên tài chính phải có trình độ nghiệp vụ cao hơn


Hệ thống kế toán mới của chính phủ đã tăng yêu cầu đối với kế toán song song và hầu hết các tổ chức hành chính sử dụng phần mềm tài chính dựa trên thông tin để kế toán. Để đáp ứng với hệ thống kế toán mới của chính phủ, hầu hết các phần mềm tài chính đã được nâng cấp hệ thống, bằng cách thiết lập các tài khoản kế toán và đối chiếu song song, các chứng từ kế toán ngân sách tương ứng được tạo ra sau khi nhập chứng từ kế toán tài chính. Khi cập nhật phần mềm, cán bộ tài chính cần lập bảng đối chiếu tài khoản kế toán tài chính - kế toán ngân sách theo một số điều kiện thực tế của đơn vị mình, một số đối tượng không đối chiếu được từng đối tượng, cán bộ tài chính cần nhập thủ công. chứng từ kế toán ngân sách. Đối với một doanh nghiệp, nhân viên tài chính phải nhập cùng lúc hai chứng từ kế toán tài chính và kế toán ngân sách, khi ghi chứng từ thường đầu óc chia làm hai, cần xem xét cả hệ thống dồn tích và hệ thống thực chi. Việc lập báo cáo tài chính cho kế toán tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách riêng biệt làm tăng tính phức tạp của kế toán và đòi hỏi nhân viên tài chính phải có trình độ nghiệp vụ cao hơn.


3. Các chiến lược hiệu quả để tăng cường việc thực hiện hệ thống kế toán mới của chính phủ


(1) Làm rõ hệ thống kế toán


Hệ thống và chính sách kế toán hiện tại của Trung Quốc đã liên tục được cải thiện trong một thời gian dài. Kể từ năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống chính sách cơ bản của hệ thống kế toán mới và các chính sách liên quan của chuẩn mực kế toán chính phủ cũng đã được ban hành theo các quy định khác nhau. Chu kỳ. Các chính sách đối với đối tượng kế toán và báo cáo từ năm 2017 đến năm 2018. Các chính sách này liên quan đến nhiều cơ quan tổ chức hành chính khác nhau, không chỉ bao gồm các cơ quan chính phủ, trường đại học, bệnh viện, đơn vị cơ sở và các tổ chức và cơ quan hành chính khác. Các chính sách kế toán đã được Việc ban hành cũng quy định các hệ thống kế toán cụ thể như chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán, đối tượng kế toán và báo cáo kế toán. Vì vậy, các cơ quan hành chính cần phân loại các nội dung liên quan đến đơn vị trong chế độ kế toán mới theo điều kiện thực tế, thiết lập chế độ kế toán rõ ràng, lành mạnh cho đơn vị, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động tuân theo và thực hiện chế độ kế toán mới.


(2) Phân loại các thay đổi trong hệ thống kế toán mới


Những thay đổi đáng kể đã diễn ra giữa hệ thống kế toán mới và hệ thống ban đầu, và các thể chế hành chính phải sắp xếp những thay đổi quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hệ thống mới. Trong hệ thống kế toán mới, phạm vi kế toán đã được mở rộng hơn, và tài sản văn hóa, tài sản nợ ước tính và tài sản nhà ở giá rẻ đều được đưa vào phạm vi kế toán. Ngoài ra, các đối tượng “xây dựng cơ sở hạ tầng”, “xây dựng cơ bản dở dang” của một số đơn vị không còn thành lập riêng lẻ mà được gộp chung vào tài khoản lớn của đơn vị. Về tài sản cố định, đơn vị phải xây dựng phương pháp vốn hóa và khấu hao chi phí đặc biệt và phân bổ lãi vay, quy định rõ ràng quá trình trích khấu hao tài sản cố định. Hệ thống mới cũng đã tăng nội dung dự phòng phải thu khó đòi, tăng hai yếu tố hạch toán thu nhập và chi phí trong kế toán, bổ sung các nội dung kế toán cụ thể như các khoản phải thu và các khoản phải trả. Về đầu tư vốn cổ phần dài hạn, hệ thống kế toán mới đã thay đổi phương pháp giá gốc sang phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu. Từ những phân tích trên có thể thấy rằng có nhiều thay đổi giữa chế độ kế toán mới và chế độ kế toán ban đầu, đơn vị cần phân loại cụ thể những thay đổi có thể có cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tiếp tục xây dựng hoàn thiện cho mình. hệ thống kế toán để tạo điều kiện cho đơn vị Bộ phận kế toán tiến hành các công việc cụ thể phù hợp với các hệ thống liên quan.


(3) Cải thiện việc chuẩn bị các tài khoản mới


Trong quá trình lập tài khoản mới, cán bộ kế toán của đơn vị cần kịp thời thay đổi tư duy, áp dụng các yêu cầu của hệ thống mới, làm tốt công tác kết nối trực tiếp tài khoản cũ và tài khoản mới. Hệ thống kế toán mới phải sử dụng song song việc ghi sổ kế toán, không chỉ để phản ánh kế toán tài chính mà còn phản ánh kế toán ngân sách, vì vậy các quy trình kinh doanh cụ thể của hệ thống kế toán phải được tổ chức lại và tối ưu hóa. Về thiết lập các chức danh kế toán, hệ thống mới yêu cầu thiết lập hai loại biểu đồ tài khoản, ngân sách và kế toán tài chính. Về quy định đối tượng kế toán cụ thể, hệ thống mới có yêu cầu chi tiết, các đơn vị thiết lập đối tượng kế toán cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế theo thực tế kinh doanh để tạo thuận lợi cho công tác kế toán của đơn vị. Đồng thời, đơn vị cũng phải xây dựng các hướng dẫn hạch toán tài khoản kế toán có liên quan để chuẩn hóa công việc kế toán cụ thể. Với sự phát triển không ngừng của công tác tin học kế toán, các đơn vị cũng phải tích cực sử dụng công nghệ thông tin máy tính để thiết lập nền tảng thông tin kinh doanh kế toán được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin, làm tốt công tác kết nối giữa hệ thống kế toán cũ và mới. nền tảng, Cần chú ý đến việc tích hợp các nguồn lực tài chính và công nghiệp và chia sẻ thông tin.


(4) Tăng cường kết nối và chuyển đổi tài khoản mới và tài khoản cũ


Trong việc thực hiện chế độ kế toán mới của Chính phủ, đơn vị phải làm tốt mối liên hệ giữa kế toán cũ và kế toán mới, nếu không kết nối được sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong việc thực hiện chế độ kế toán mới. Các đơn vị có thể lập trước bảng đối chiếu việc chuyển đổi tài khoản mới và tài khoản cũ để điều tiết việc chuyển số dư tài khoản cũ sang tài khoản mới. Nếu nội dung hạch toán tài khoản mới và cũ về cơ bản giống nhau thì có thể chuyển khoản trực tiếp. Nếu nội dung hạch toán có sự khác biệt lớn thì cần phải tách và điều chuyển, có thể gộp một số tài khoản lại với nhau để điều chuyển. Lấy ví dụ “phải trả kho bạc nhà nước” và “tài khoản kế toán phải trả” ở tài khoản cũ, trong hệ thống mới có thể thống nhất hai đối tượng kế toán này thành đối tượng “phải trả tài chính” để hạch toán thống nhất. Ngoài ra, kế toán không bắt buộc trong hệ thống cũ, và các tài khoản phải được thiết lập và điều chỉnh cho các khoản mục yêu cầu kế toán trong hệ thống mới. Ngoài ra, các tài khoản vãng lai có số dư cuối năm như thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập phải nộp đã được tính vào chi phí của năm trước nhưng chúng nên được ghi nhận song song khi thực chi theo hệ thống mới. , ghi nợ các chi phí trong kế toán ngân sách, và ghi có vào quỹ số dư. Mặc dù số dư quỹ và các khoản mục cân đối được điều chỉnh khi nhập số dư đầu kỳ nhưng nếu tính thẳng vào chi phí sẽ dẫn đến tình trạng không phù hợp với ngân sách tài khóa trong năm, chi lớn hơn thu, do đó. đề nghị bao gồm trực tiếp các mục số dư.


(5) Tổ chức trao đổi đào tạo liên quan


Các đơn vị có thể mời các chuyên gia đến đào tạo kiến ​​thức kế toán chuyên nghiệp cho người làm kế toán. Cán bộ đào tạo chuyên môn không chỉ giải thích được nội dung và những thay đổi chính của hệ thống kế toán mới của Chính phủ mà còn có thể đưa ra những giải thích có mục tiêu về tình hình thực tế của đơn vị được đào tạo. Thông qua đào tạo, nhân viên tài chính cần hiểu sâu hơn về hệ thống kế toán chính phủ mới, nâng cao trình độ của các hoạt động kinh doanh cụ thể, đồng thời tăng cường giao tiếp với các nhân viên tài chính cùng loại của các đơn vị trong quá trình thực hiện hệ thống kế toán chính phủ mới. , và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm làm việc. Thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn hệ thống kế toán mới.


Bốn, nhận xét kết luận


Việc thực hiện chế độ kế toán mới của chính phủ không chỉ có lợi cho việc quản lý tài chính của nhà nước đối với các đơn vị ở các cấp mà còn có lợi cho việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc của từng đơn vị, đồng thời có lợi hơn cho việc tăng cường sự giám sát của công chúng đối với nhà nước. công việc. Do đó, tất cả các cơ quan hành chính cần tích cực đáp ứng các yêu cầu chính sách quốc gia, giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện chế độ kế toán chính phủ mới, và thúc đẩy việc thực hiện chế độ kế toán mới.


người giới thiệu:


[1]Tong Wenxia. Phân tích tác động của việc thực hiện hệ thống kế toán mới của chính phủ đối với các tổ chức công[J].Times Finance, 2018, No.696 (14): 231-232.


[2]Diao Jie. Một số vấn đề mà các tổ chức cần lưu ý khi triển khai hệ thống kế toán của chính phủ và thiết lập tài khoản mới[J]Thực tiễn Kinh tế và Thương mại, 2018 (19).


[3]Wang Hua. Phân tích mối liên hệ giữa hệ thống kế toán cũ và mới của chính phủ[J]Thực tiễn Kinh tế và Thương mại, 2018 (23): 107-109.Chúc các bạn đọc tin lich truc tiep bong da hom nay Các vấn đề và biện pháp đối phó trong quá trình thực hiện chế độ kế toán chính phủ vui vẻ!

Bài viết mới