xem bong da truc tiep k+ Cách thức xây dựng thông tin về quản lý hành chính trong các trường cao đẳng và đại học

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tiep k+ Cách thức xây dựng thông tin về quản lý hành chính trong các trường cao đẳng và đại học

tinbong dangoaihanganh

Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển không ngừng của công nghệ thông tin hóa và công nghệ phần mềm hiện nay, sự thâm nhập của nó vào các lĩnh vực công nghiệp đang dần tăng lên. Trong quá trình thực hiện quản lý hành chính trường cao đẳng, công nghệ thông tin có thể nhanh chóng truyền tải và tích hợp dữ liệu, do đó hiệu quả thực thi công việc có thể được nâng cao ở một mức độ nhất định. Bài báo bắt đầu từ trình độ kỹ thuật hiện tại và sự phát triển của các trường đại học, theo đặc điểm của xây dựng thông tin hóa và các hình thức liên quan để thực hiện trình bày lý thuyết.


Từ khóa: cao đẳng và đại học; quản lý hành chính, xây dựng thông tin hóa


1. Giới thiệu


Với sự xâm nhập dần dần của xây dựng thông tin trong mọi tầng lớp xã hội, phạm vi hoạt động của nó đã dần mở rộng sang ngành quản lý giáo dục. Là sản phẩm của sự phát triển của thời đại và sự đổi mới công nghệ, công nghệ thông tin có thể giúp họ đạt được hiệu quả và chất lượng công việc cao hơn dưới hình thức tối ưu hóa công nghệ trong quản lý hành chính của các trường cao đẳng và đại học. Về vấn đề này, cần xây dựng kế hoạch và hình thức xây dựng hợp lý cho công tác xây dựng thông tin liên quan.


2 Tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng thông tin hóa trong quản trị các trường cao đẳng và đại học


Trong quá trình phát triển của xã hội ở giai đoạn này, xây dựng thông tin hóa đã dần thâm nhập vào hoạt động sản xuất và quản lý vận hành của các ngành công nghiệp khác nhau. Trong giai đoạn quản lý đại học hiện nay, hầu hết các hệ thống trường học điện tử đã được giới thiệu, chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý hàng ngày. Khái niệm giới thiệu và ứng dụng công nghệ thông tin khác với xây dựng thông tin hoá, trước đây chỉ tập trung vào hình thức, chưa hình thành hoàn chỉnh phương thức vận hành và hệ thống quản lý công nghệ thông tin. Quan niệm sau coi trọng công nghệ hoá bên cạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng mô hình quản lý và tối ưu hóa mô hình hoạt động. Trong bối cảnh kinh tế xã hội và công nghệ thông tin phát triển không ngừng, một số trường cao đẳng, đại học mới chỉ dừng lại ở khâu ứng dụng công nghệ vào xây dựng công trình tin học hóa thay vì hình thành một hệ thống thông tin quản lý hoàn chỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin liên quan còn thiếu đồng bộ. , chẳng hạn như trong giảng dạy Về quản lý, nghiên cứu dự án, nghiên cứu dự án, quản lý con người và quản lý tài chính, không có xây dựng thông tin đầy đủ, và tỷ lệ bao phủ thấp. Nguyên nhân của tình trạng này một mặt là do thiếu hiểu biết về khái niệm quản lý thông tin, mặt khác là do thiếu nỗ lực xây dựng. Cốt lõi của việc xây dựng thông tin hóa và vận hành chức năng của quản lý hành chính nằm ở hệ thống quản lý được hình thành bằng công nghệ thông tin. Đối với công tác quản lý giảng dạy và quản lý nhân sự của các trường cao đẳng và đại học, quá trình này một mặt là quá trình phân tích mô hình quản lý, mặt khác là quá trình tích hợp công nghệ thông tin. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, các trường cao đẳng, đại học có thể nâng cao chất lượng thực hiện và hiệu quả các nhiệm vụ quản lý. nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin và các khái niệm quản lý của nó.


3 Phân tích thực trạng xây dựng tin học hóa quản lý hành chính trường cao đẳng, đại học


3.1 Hiện tượng "đảo" nghiêm trọng hơn


Trong quá trình vận hành công tác quản lý hành chính của các trường cao đẳng, đại học chủ yếu thành lập nhiều phòng ban thông qua việc phân loại công việc để có thể thực hiện các công việc liên quan theo nhu cầu quản lý. Do tính chất công việc khác nhau và mức độ xây dựng thông tin hoá giữa các bộ phận khác nhau nên sự phối hợp và chất lượng thực hiện của công tác quản lý hành chính bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Ngoài ra, hệ điều hành và tiêu chuẩn dữ liệu khác nhau cũng là những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống quản lý hành chính. Các công ty phần mềm và phần cứng khác nhau có sự khác biệt nhất định về hệ điều hành và tiêu chuẩn dữ liệu. hiệu quả thực thi kém. Theo nghiệp vụ quản lý hành chính này, mức độ tích hợp thông tin dữ liệu thấp, giáo viên và học sinh cần thực hiện các thao tác liên quan trong các phân hệ hệ thống khác nhau trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý giáo dục, ví dụ như công tác tổ chức đảng viên cần xử lý trong mô-đun công việc đảng và hoàn trả tài chính. Nó cần được xử lý trong hệ thống tài chính. Về chức năng vận hành và phương thức làm việc, hệ thống thông tin quản lý có tính độc lập mạnh và tính tương hỗ yếu, dẫn đến tình trạng “đảo” thông tin quản lý ngày càng nghiêm trọng.


3.2 Khái niệm thông tin hóa kém của nhân viên hành chính


Đội ngũ cán bộ hành chính của một số trường cao đẳng và đại học có phong cách và quan niệm làm việc truyền thống hơn, và tình trạng này cũng khiến quá trình thông tin hóa quản lý hành chính diễn ra chậm hơn. Ngoài ra, hệ thống trách nhiệm công việc của quản trị đại học tương đối lỏng lẻo, thiếu các chỉ số đánh giá công việc của nhân viên hành chính rõ ràng dẫn đến hiệu quả thực thi công việc của nhân viên hành chính kém. Đồng thời, trong việc ứng dụng các phương tiện tin học chưa thực hiện được việc ứng dụng chuyên sâu, mới dừng lại ở giai đoạn ứng dụng các chức năng cơ bản, điều này trái với ý định ban đầu của việc xây dựng công trình tin học hóa. Ví dụ, các nhân viên hành chính liên quan khi thực hiện công tác tin học hóa văn phòng chỉ sử dụng phần mềm, thiết bị để lập các biểu mẫu đơn giản, nhưng chất lượng và hiệu quả thấp trong công tác sắp xếp, tối ưu hóa và truyền đạt thông tin công việc. Do công tác đánh giá chất lượng công việc còn yếu kém nên hiệu quả thực thi công việc của một số CBGVNV còn kém. Hầu hết các nhân viên hành chính cho rằng thiết bị tin học chỉ là một công cụ để lập biểu mẫu và duyệt các trang web. Trong khi các trường cao đẳng và đại học đang tăng cường xây dựng thông tin hóa, do hệ thống công tác phòng ban và quản lý cán bộ bị bỏ qua, việc tối ưu hóa và đổi mới công tác quản lý hành chính bị cản trở ở một mức độ nhất định. Về vấn đề này, trong quá trình thực hiện tin học hóa quản lý hành chính trong các trường cao đẳng, đại học cũng cần quan tâm đến việc xây dựng khái niệm và đánh giá chất lượng công việc của cán bộ để họ có thể thực hiện các công việc quản lý hành chính liên quan thông qua nhận thức đúng đắn. .


3.3 Tầm quan trọng của việc xây dựng thông tin hóa còn kém


Là một công trình quy mô lớn, trong quy hoạch và xây dựng các trường cao đẳng, đại học, một mặt cần thành lập bộ phận đặc biệt để thực hiện quy hoạch tổng thể, mặt khác cần tích cực giới thiệu nhân tài vào xây dựng thông tin để làm cho nó phù hợp Trong quá trình xây dựng dự án, dự án xây dựng thông tin hóa của các trường cao đẳng và đại học có thể được thực hiện tốt hơn. Trong môi trường xã hội và môi trường đại học hiện nay, trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng các dự án thông tin hóa hành chính ở một số trường đại học, việc xây dựng kỹ thuật thông tin của họ chỉ dừng lại ở bề nổi, chưa thực sự triển khai xây dựng thông tin hóa, cũng như thành lập một bộ phận đặc biệt để thực hiện quy hoạch tổng thể. , Nguyên nhân chính nằm ở việc xây dựng thông tin hóa chưa được chú trọng. Trong hoạt động của hệ thống quản lý thông tin và công việc, thông tin công việc liên quan có thể được xử lý hiệu quả thông qua các phương tiện kỹ thuật, đồng thời, thông qua các phương thức truyền tải thông tin hiệu quả, các bộ phận khác nhau có thể thực hiện bàn giao công việc hiệu quả, từ đó nâng cao công tác quản lý hành chính mức độ nhất định. Về vấn đề này, trong giai đoạn phát triển các trường cao đẳng, đại học hiện nay, cần quan tâm đến việc xây dựng tin học hóa, trong quá trình thực hiện xây dựng tăng cường hiệu quả công việc giữa các bộ phận đặc biệt và nhân sự.


4 Ý tưởng tối ưu hóa có liên quan và kế hoạch cải tiến


Đánh giá thực trạng cơ bản của việc triển khai xây dựng thông tin hành chính ở các trường cao đẳng, đại học ở giai đoạn này vẫn còn một số khiếm khuyết nhất định, ví dụ như việc xây dựng cơ sở vật chất hỗ trợ và hoạt động quản lý hành chính, các phương án quy hoạch và thiết kế thiếu tiết chế. Về vấn đề này, trong quá trình triển khai xây dựng tin học hóa, cần tăng cường xây dựng các bộ phận, tài năng đặc biệt để trong đề án xây dựng tin học hóa có thể đưa ra phương án tối ưu hóa hợp lý trên cơ sở những tồn tại, cải tiến. chất lượng xây dựng thông tin hóa. Các ý tưởng tối ưu hóa liên quan và kế hoạch cải tiến xây dựng có các khía cạnh sau:


4.1 Tối ưu hóa thiết kế cấp cao nhất và tăng cường tiêu chuẩn hóa xây dựng hệ thống


Hệ thống quản lý thông tin CIO là một phương pháp xây dựng hệ thống quan trọng trong việc áp dụng quản lý hành chính trường cao đẳng. ChiefInformationOfficer được viết tắt là CIO, thường được dịch là giám đốc thông tin. Với tư cách là đơn vị điều phối quản lý thông tin, CIO thường được áp dụng bởi một nhóm như một đơn vị, đơn vị nhóm chủ yếu thực hiện chức năng quản lý xây dựng thông tin trong công tác quản lý hành chính. Nhóm này bao gồm các nhân viên hành chính chính và những người ra quyết định, đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, hướng dẫn và quản lý tổng thể trong việc xây dựng hệ thống quản lý hành chính. Thông qua việc thành lập nhóm này, các trường cao đẳng và đại học có thể đạt được công việc thứ bậc và cụ thể trong việc xây dựng các đơn vị quản lý hành chính, để các trường cao đẳng và đại học dần dần thích ứng với xu hướng phát triển thông tin đương đại thông qua hướng dẫn khoa học trong quá trình xây dựng thông tin hóa. Ngoài ra, các trường cao đẳng và đại học nên giới thiệu các nhân tài tin học trong thành phần của các phòng công tác hành chính, và nhân lực trong các phòng hành chính nên bao gồm nhân viên hành chính và nhân viên công nghệ thông tin. Trong việc lựa chọn cán bộ quản lý, cần chú ý đến các phẩm chất toàn diện về tư duy Internet, khả năng đổi mới và năng lực quản lý, để từ đó có kế hoạch xây dựng hợp lý trong quá trình tiến tới xây dựng CNTT, tránh tình trạng quản lý hành chính và xây dựng thông tin hóa. Có một mâu thuẫn lớn.


4.2 Tăng cường truyền tải và tích hợp dữ liệu


“Đảo” thông tin quản lý hành chính là một trong những vấn đề xây dựng chính trong phạm vi các trường cao đẳng và đại học, cần tăng cường xây dựng hệ thống trong xây dựng thông tin quản lý. Trên cơ sở lãnh đạo và xây dựng công việc của nhóm CIO, một hệ thống quản lý thông tin thống nhất sẽ được thiết lập trong trường đại học phù hợp với kế hoạch xây dựng thông tin đã được thiết lập. Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin tập trung, có thể thực hiện việc quản lý tập trung và lập kế hoạch các dự án công việc trong trường đại học. trao đổi.Trong quá trình thực hiện và xây dựng chương trình này cần đầu tư vốn lớn, hỗ trợ phần mềm và phần cứng, thời gian xây dựng. Ngoài ra, thông qua việc tối ưu hóa quy trình công việc hành chính và quản lý thông tin, nó có thể nhận ra sự giao tiếp lành tính và truyền tải thông tin dữ liệu công việc trên cơ sở tối ưu hóa quy trình. Trong hệ thống quản lý kinh doanh của trường đại học hiện có này, một mô hình dữ liệu cho công việc kinh doanh có thể được xây dựng và các chiến lược cải tiến có thể được xây dựng cho quy trình làm việc hiện tại và các liên kết chính, để đạt được việc nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống quản lý hành chính trên cơ sở nhất định . Đối với các dự án công việc hành chính mới được xây dựng, phải xây dựng các chỉ số hợp lý cho việc quản lý kinh phí, quy cách và tiêu chuẩn truyền dữ liệu, để dự án có thể điều phối chế độ làm việc hành chính tổng thể trong quá trình thành lập và vận hành dự án, và tránh khoảng cách giữa các công việc bộ phận. .Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng chung của công tác quản lý hành chính.


4.3 Chú ý đến bản chất khoa học của khái niệm nhân viên hành chính


Với tư cách là người thực hiện chính của dự án công việc, các nhân viên hành chính, sự đổi mới, tính khoa học và chất lượng của các khái niệm thông tin hóa của họ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của công tác hành chính. hệ thống quản lý. Về vấn đề này, trong quản lý nhân sự cần chú ý đến bản chất khoa học của các khái niệm của nó, thông qua việc xây dựng các mô hình làm việc chuẩn hóa, các nhân viên hành chính có liên quan có thể được hướng dẫn tư duy đổi mới để thực hiện công việc quản lý hành chính dựa trên sự hướng dẫn của tư duy đổi mới khi thực hiện công việc ứng dụng các phương tiện thông tin.Trong quá trình thực hiện đã tối ưu hóa ở mức độ nhất định. Trong quá trình đổi mới và tối ưu hóa hệ thống kinh doanh, cần trau dồi khả năng tư duy chủ động của cán bộ hành chính, để họ tăng cường xây dựng khái niệm thông tin hóa trong khái niệm, đồng thời, trong cơ quan chính của CIO. , có thể phát huy tốt hơn các chức năng quản lý và chế độ làm việc hiệu quả của mình. Ngoài ra, các trường cao đẳng và đại học cũng nên tăng cường quảng bá rộng rãi về xây dựng thông tin, chẳng hạn như sử dụng các phương tiện truyền thông mới để quảng bá thông tin, tổ chức các cuộc họp nghiên cứu dự án và các bài giảng đào tạo kiến ​​thức, để các nhà quản lý có thể hiểu sâu hơn khái niệm của họ về thông tin hóa và thiết lập khoa học. nhận biết được khái niệm. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, trong quá trình xây dựng khái niệm về nhân viên hành chính, mô hình đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến cũng có thể được mở rộng để đảm bảo rằng nhân viên hành chính có thể được hiểu một cách khoa học và tối ưu hóa về khái niệm và phong cách quản lý.


5 nhận xét kết luận


Theo đặc điểm, mô hình và hiện trạng của công tác quản lý hành chính ở các trường cao đẳng, đại học, kết hợp với các đặc điểm liên quan của xây dựng thông tin hóa, việc nghiên cứu lý luận và tìm tòi thực tiễn được thực hiện lần lượt nhằm nâng cao trình độ xây dựng thông tin hóa công tác quản lý hành chính ở cao đẳng và đại học và công việc hành chính thông qua các kết quả nghiên cứu có liên quan.


người giới thiệu:


[1]Tian Shan. Một con đường hiệu quả để xây dựng thông tin về quản lý tài sản của các trường cao đẳng tư nhân[J].Think Tank Era, 2018, 151 (35): 60, 62.


[2]Qing Jing. Tìm tòi và nghiên cứu thực tế về việc xây dựng thông tin quản lý hành chính trường đại học dựa trên "điện toán đám mây"[J]Nhân viên trang trại, 2018 (17): 179.


[3]Zhang Youyue. Phân tích các cách thức mới trong quản lý hành chính ở các trường cao đẳng nghề dưới nền tảng của thông tin hóa[J]Triển vọng kinh tế về Vành đai Biển Bột Hải, 2018 (12): 118.


[4]Zhang Yuxin, Wang Haoze. Khám phá con đường xây dựng thông tin hóa quản lý hành chính trường đại học trong môi trường Internet[J].Modern Marketing (phát hành cuối), 2018 (07): 131.


[5]Wang Cheng, Jiang Bo. Về thái độ, tốc độ và tiêu chuẩn của nhân viên hành chính trong việc xây dựng thông tin hóa quản lý trường đại học[J].Tal, 2018 (12): 206.


[6]Chen Yuanyuan. Cách xây dựng thông tin hóa quản lý sinh viên đại học trong kỷ nguyên dữ liệu lớn[J]Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Phần mềm, 2018 (15): 216.Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tiep k+ Cách thức xây dựng thông tin về quản lý hành chính trong các trường cao đẳng và đại học vui vẻ!

Bài viết mới